STANOVY UAČR - AKVA CZ, z.s.

Odpovědět
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
Příspěvky: 604
Registrován: 27.4.2010 14:02:09
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

STANOVY UAČR - AKVA CZ, z.s.

Příspěvek od mlynář »

STANOVY UNIE AKVARISTŮ ČR - AKVA CZ, z.s.

I. Preambule

V Úvalech dne 30. září 2000 bylo devíti zakládajícími členy (viz. příloha "Zakladatelská listina") založeno občanské sdružení pod názvem Unie akvaristů ČR - AKVA CZ. Unie akvaristů ČR - AKVA CZ ( dále jen Unie ) která byla ve smyslu zákona č.83/90Sb. občanským sdružením, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Tato změna byla projednána a schválena na Valné hromadě dne 22.4.2017 usnesením č. /2017s tím, že Unie akvaristů ČR - AKVA CZ v této souvislosti mění a doplňuje svoje původní stanovy takto:


II. Název

Název Unie akvaristů ČR - AKVA CZ se s ohledem na § 216 NOZ mění na Unie akvaristů ČR - AKVA CZ, zapsaný spolek ve zkratce Unie akvaristů ČR - AKVA CZ, z.s. (dále jen „Unie“), je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Symbolem Unie akvaristů ČR - AKVA CZ, z.s. je její znak.


III. Sídlo

Adresa sídla Unie je: Žďár nad Sázavou, Polní 38. Unie má působnost na celém území České republiky.


IV. Stanovy

Vnitřní organizace Unie, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Unie.


V. Účel, cíle a poslání Unie

1. Základním cílem Unie je vytvářet podmínky pro rozvoj akvaristické odborné činnosti v rámci České republiky a vytvářet základnu pro mnohostrannou spolupráci právnických a fyzických osob, které mají zájem o chov akvarijních rybek a vodních živočichů a pěstování vodních a bahenních rostlin.

2. Zastupovat a hájit zájmy členů Unie jak v jejím rámci tak i navenek. Spolupracovat se sdruženími stejného zaměření jak v České republice tak v zahraničí, delegovat své zástupce do těchto organizací a jejich orgánů.

3. Podporovat činnost členských členů v oblasti odborné, ekonomické, společenské i organizační při plném respektování jejich samostatnosti a nezávislosti.

4. Šířit zájem o chov akvarijních rybek a vodních živočichů a pěstování vodních rostlin a popularizovat akvaristickou činnost na veřejnosti. Zasazovat se o šetrné zacházení a ochranu zdraví chovaných akvarijních živočichů.

5. Poskytovat odborné poradenství svým členům a dalším osobám zabývajících se uvedenou činností.

6. Aktivně se podílet na výchově mladé generace v uvedené oblasti činnosti Unie.

7. Podporovat a šířit vědecká poznání přírodních zákonitostí se zaměřením na ochranu přírody a přírodních zdrojů, ochranu ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin v souvislostí s akvaristickou činností a ochranu životního prostředí.

8. Vydávat informatika a odborné akvaristické i propagační publikace pro své členy. Aktivně působit vzdělávacími programy na laickou veřejnost, především mládež. Popularizovat svoji činnost na veřejnosti.

9. Vytváření a spravování majetkových hodnot potřebných k plnění poslání Unie.

10. Sestavovat a časově koordinovat společný roční plán hlavních akcí jednotlivých spolků a klubů na základě jejich návrhů.


VI. Hlavní činnost Unie

1. Unie vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Unie není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Unie tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Unie nepřesáhnou náklady.

3. Unie provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
- realizuje projekty, které budou přispívat k realizaci základních cílů Unie,
- podporuje místní partnerství a mezinárodní partnerství
- pořádá a organizuje přednášky, školení, semináře, kurzy, stáže, besedy, výstavy, setkání, zájezdy, závody, soutěže, trhy, exkurze, společenské, kulturní a sportovní akce
- propagační a popularizační činnost, vydává odborný časopis a publikace, vnitřní tiskoviny, spolupracuje s nakladatelstvími a s vydavateli a redakcemi informačních médií.
- spolupracuje se státními orgány, organizacemi a institucemi, regionálními orány a nestátními organizacemi, s vědeckými a výzkumnými organizacemi, státními organizacemi působícími v oblasti přírodních věd, zejména ichtyologie u nás i v zahraničí, jakožto i s ostatními právnickými a fyzickými osobami, které mají vztah k tomuto oboru.
- další formy a konkretizaci činnosti stanoví členské schůze


VII. Vedlejší činnost Unie

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Unie. Zisk z těchto činností Unie používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.


VIII. Členství

1. Členství v Unii je dobrovolné. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 15 let (do nabytí zletilosti je jejich členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce), bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem spolku může být také právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Za právnickou osobu v Unii jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

2. Členství v Unii může být:
a)řádné
1/ prostřednictvím spolku nebo klubu
2/ individuální
b) čestné .

3. Řádné členství vzniká doručením písemné přihlášky Prezidiu Unie, schválením přijetí na Sněmu Unie, zaplacením členského příspěvku a zápisem do seznamu členů Unie. Dokladem členství v Unii je členský průkaz s vyznačením zaplacení členského příspěvku na kalendářní rok. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Spolek vede evidenci členů.

4. Čestné členství uděluje Prezidium Unie po schválení Sněmu Unie.

5. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

6. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby přidruženými členy spolku. Přidruženým členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Přidružený člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy spolku výslovně přiznávají.

7. Členství v Unii zaniká následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství prezidentovi spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
b) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z Unie vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Unie dle čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
c) vyřazením z evidence pro nezaplacení členského příspěvku v daném termínu
d) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
e) zánikem právnické osoby
f) zánikem Unie nebo rozhodnutím o přeměně Unie na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

9. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.


IX.Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Unie má právo:
a) podílet se na činnosti Unie
b) být informován o veškeré činnosti spolku a hospodaření
c) vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, obracet se na orgány spolku s návrhy, podněty a stížnostmi, podávat návrhy a klást otázky,
d) a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
f) žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. stanov
g) podat odvolání proti rozhodnutí výboru o zrušení členství ve spolku na nejbližší členské schůzi
h) dostávat všechny publikační a informační materiály oproti úhradě nákladů s tím spojených

2. Každý člen Unie má povinnost:
a) dodržovat stanovy Unie
b) platit členské příspěvky (případně účelové příspěvky), jejichž výši stanovuje členské schůze, pokud o tom rozhodne členská schůze
c) aktivně se podílet na činnosti Unie, aktivně a odpovědně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen
d) chránit a zachovávat dobré jméno Unie a dbát o dobrou pověst Unie, usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy Unie i všemi ostatními akvaristy
e) plnit usnesení členské schůze, výboru a jejich operativních rozhodnutí
f) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody
g) rozšiřovat si své odborné znalosti v oboru akvaristiky, aktivně přispívat k ochraně životního prostředí
h) pravidelně se informovat o dění v Unii

3. Unie je oprávněna vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Unie:
a) napomenout člena spolku; napomenutí provede písemně výbor Unie
b) vyloučení z Unie; o vyloučení rozhoduje členská schůze


X. Členské příspěvky

1. Členský příspěvek slouží k finančnímu zajištění činnosti Unie.
2. Výši a splatnost členského příspěvku určí členská schůze.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor spolku.
4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor spolku.
5. Čestní členové členské příspěvky neplatí.


XI. Seznam členů

1. Unie vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby Právnické osoby
Jméno a příjmení Název
Bydliště Sídlo
Datum narození IČ
Tel. č./ email Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí sekretář Unie. Ten provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Sekretář Unie provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3. Sekretář Unie je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
4. Seznam členů může být uveřejněn na webových stránkách Unie. Odesláním žádosti dle čl. VIII. bodu 3. stanov člen Unie vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI. bodu 1. stanov.


XII. Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
- sněm Unie (členská schůze)
- prezídium (výbor)
- kontrolní komise

2. Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v Unii dle čl. VIII. odst. 5 stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.


XIII. Sněm Unie

Sněm je nejvyšším orgánem Unie. Svolává jej prezident Unie jednou ročně a to vždy do konce čtvrtého měsíce daného roku a to nejméně 30 dnů před termínem sněmu. Sněm svolá také vždy, když o to požádá nejméně jedna polovina členských členů. Za právnické osoby se jednání sněmu zúčastňují jejich statutární zástupci nebo jimi písemně pověření členové.
Sněm stanoví počty členů prezidia (nejméně 5) a kontrolní komise (nejméně 3), volí a odvolává členy prezidia a kontrolní komise, a volí náhradníky do těchto orgánů. Rozhoduje o změnách stanov Unie, o rozpočtu, o výši členských a účelových příspěvků a stanoví jejich splatnost, o udělení čestného členství jednotlivci, o přijímání nových členů, o zániku členství v případě hrubého porušení stanov, o zániku Unie.

O změně stanov a zániku Unie rozhoduje Sněm dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. V ostatních případech se Sněm usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
Každý spolek či klub má na Sněmu tolik mandátů s hlasem rozhodujícím, kolik odpovídá klíči dle počtu členů spolku či klubu.. Spolek do 25 členů 1 mandát, 26 až 50 členů 2 mandáty a za každých 25 členů vždy 1 mandátní hlas navíc.

Individuální členové vytvoří na zasedání Sněmu klub, kterému přísluší tolik mandátů s hlasem rozhodujícím, kolik odpovídá klíči dle počtu členů pro spolek či klub. O jednání Sněmu pořizuje sekretář zápis, který musí obsahovat datum a místo konání, popis průběhu jednání Sněmu. Přílohami zápisu jsou prezenční listina účastníků Sněmu, zpráva o činnosti, schválený rozpočet na kalendářní rok a usnesení.


XIV. Prezidium Unie

Presidium je voleno Sněmem na čtyřleté funkční období. Je centrálním výkonným a koordinačním orgánem Unie a odpovídá za její činnost mezi zasedáními Sněmu. Plní usnesení a závěry Sněmu, kterému se ze své činnosti zodpovídá. Hospodaří se svěřenými finančními prostředky Unie, spravuje majetek Unie. Dbá na dodržování stanov a dobré jméno Unie. Připravuje jednání Sněmu, dbá na odborné vzdělání v oboru chovatelství akvarijních rybek a členů Unie. Reprezentuje Unii při jednání se státními orgány a jinými právními subjekty. Zastupuje Unii při jednání se zahraničními akvaristickými sdruženími.
Prezidium je tvořeno prezidentem, viceprezidentem, sekretářem, pokladníkem a členy prezidia. Má vždy lichý počet členů. Při jednání rozhoduje prezidium nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Členové prezidia se scházejí mimo sněm nejméně třikrát do roka. Členové prezidia mají hmotnou odpovědnost za svěřené movité i nemovité prostředky. Z každého jednání prezidia se pořizuje zápis.

Prezident Unie Prezident Unie je statutárním zástupcem Unie. Vystupuje a právně jedná jménem Unie, reprezentuje Unii při jednáních jako její vrcholný představitel. Z titulu své funkce je zástupcem Unie v E.A.T.A. (Evropské sdružení akvaristů a teraristů). Organizuje činnost Unie a jejího prezidia.

Viceprezident Unie Zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti. V případě nečinnosti prezidenta přebírá všechny jeho pravomoci. Vede evidenci členských spolků a klubů i individuálních členů. Vede evidenci členů poradního sboru.

Sekretář Unie Zajišťuje, vede a odpovídá za spisovou agendu Unie. Organizuje dle pokynů prezidenta korespondenci Unie a zakládá ji. Provádí zápisy z jednání Sněmu a prezidia. Je pověřen vedením archívu Unie.

Pokladník Spravuje finanční prostředky Unie a vede příslušnou účetní dokumentaci. Na pokyn prezidenta provádí finanční operace. Tomuto předchází schválení prezidiem Unie.
Členové prezidia Plní úkoly, kterými je pověřil prezident po předchozím rozhodnutí prezidiem. Mohou být pověřeni i výkonem funkcí ve prospěch Unie.

Kontrolní komise Unie Je volena Sněmem Unie na čtyřleté období. Ze svého středu si volí předsedu komise. Kontrolní komise působí nezávisle na činnosti Prezidia. Ze své činnosti je odpovědna pouze Sněmu Unie. Nejméně 1-krát do roka provádí kontrolu hospodaření a plnění usnesení sněmu. O výsledcích předseda kontrolní komise informuje písemně Prezidium a Sněm Unie. Předseda revizní komise se může zúčastnit jednání prezidia s hlasem poradním.


XV. Majetek a hospodaření Unie

Unie hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými cíli. Hospodaří podle platných zákonných předpisů a rozpočtu Unie, který byl schválen Sněmem na kalendářní rok. Za hospodaření Unie odpovídá Prezidium Unie, které každoročně předkládá Sněmu zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky.

Finanční zdroje Unie jsou:
a) členské a účelové příspěvky
b) příjmy z činností při naplňování cílů Unie
c) darů a příspěvků fyzických a právnických osob, z dědictví a odkazů
d) z darů, ze státních příspěvků, grantů
e) výnosů majetků
f) Unie může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.


XVI. Zánik a likvidace Unie

1. Unie může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí sněmu Unie nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Unie jmenuje sněm unie likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Unie a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Unie všem členům Unie.

3. Při zániku Unie likvidátor vypořádá dluhy Unie. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.


XVII. Pobočné spolky Unie

Unie může v místech, kde nepůsobí žádný spolek zakládat pobočné spolky. Pobočnými spolky mohou být i specializované kluby..

Za právní jednání pobočných spolků Unie nenese odpovědnost.

Pobočné spolky jsou právnickými osobami.

Pobočné spolky Unie (zapsané ve veřejném rejstříku a vedené v seznamu Unie) mají právní osobnost, která je odvozena od právní osobnosti Unie. Vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Mohou nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu s těmito stanovami, interními a obecně závaznými právními předpisy. Mají vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost. Pobočné spolky nenesou odpovědnost za právní jednání Unie.

Název pobočného spolku je tvořen názvem hlavního spolku a vlastním názvem se specifikací sídla případně odborného zaměření (např. Unie akvaristů ČR - AKVA CZ, z.s., pobočný spolek Říčany, ve zkratce UAČR, p.s. Říčany)


XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov bylo schváleno sněmem Unie konaným dne 22.4.2017, jehož konání je potvrzeno zápisem ze dne 22.4.2017.
2. Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení sněmem Unie.
Odpovědět

Zpět na „Stanovy UAČR - AKVA CZ“