Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb..

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb..

Odeslatod mlynář v Čtv Srp 26, 2010 4:03 pm

Úvalský spolek akvaristů (c) 2010

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ AKVARIJNÍCH RYB A VODNÍCH ŽIVOČICHŮ PŘI PRODEJNÍCH A VÝMĚNNÝCH SETKÁNÍCH AKVARISTŮ CHOVATELŮ,
POŘÁDANÝCH OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
Úvalský spolek akvaristů


Čl. 1
Identifikační údaje pořadatele pořádající setkání akvaristů chovatelů


(1) Tento řád ochrany zvířat při setkání akvaristů chovatelů byl zpracován a je určen pro občanské sdružení Úvalský spolek akvaristů se sídlem Purkyňova 1152, 250 82 Úvaly; IČ 67676472.

(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako organizátor prodejního setkání akvaristů chovatelů v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů při prodejních a výměnných setkáních akvaristů chovatelů pořádaných občanským sdružením Úvalský spolek akvaristů" (dále jen ,,Řád“).


Čl. 2
Účel a cíle Řádu


(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky prodejního setkání akvaristů chovatelů, jehož zásadním předmětem je prodej a výměna akvarijních ryb a vodních živočichů, který pořádá Úvalský spolek akvaristů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Podle tohoto Řádu nelze provádět vystavování akvarijních ryb nebo vodních živočichů veřejnosti za předpokladu, že by vystavování probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného akvária, v nichž jsou akvarijní ryby a vodní živočichové umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdné akvárium).

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat) zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

(4) Doba trvání takovéhoto veřejného vystoupení nepřesahuje jeden kalendářní den, dle uvážení pořadatele lze ale pořádat i veřejné výstoupení dvoudenní.


Čl. 3
Druhy akvarijních ryb a vodních živočichů, které se účastní setkání akvaristů chovatelů


(1) Setkání akvaristů chovatelů se účastní akvarijní ryby mořské i sladkovodní a obojživelníci. Řád se nevztahuje na bezobratlé vodní organismy.

(2) Množství nabízených a vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů je variabilní a je limitováno:
(a) aktuální druhovou skladbou nabízených a vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů
(b) typem, rozměry a množstvím akvarijních nádrží, ve kterých jsou akvarijní ryby nebo vodní živočichové
nabízeni
(c) kapacitou prostor veřejného vystoupení.
(3) Veřejného vystoupení se účastní maximálně 10000 ks akvarijních ryb a vodních živočichů.

(4) Na setkání akvaristů chovatelů se mohou účastnit tyto řády akvarijních ryb a vodních živočichů:
Cypriniformes, Characiformes, Siluriformes, Cyprinodontiformes, Syngnathiformes, Perciformes, Tetraodontiformes, Anura a Urodela.

(5) Na setkání akvaristů chovatelů je možno prodávat výhradně akvarijní ryby a vodní živočichy zdravé a v dobré kondici.

(6) Setkání akvaristů chovatelů se neúčastní akvarijní ryby nebo vodní živočichové, eventuálně jejich skupiny, které byly podrobeny genové manipulaci a násilnému dobarvování.

Čl. 4
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností
prováděných se zvířaty


(1) V průběhu setkání akvaristů chovatelů jsou akvarijní ryby a vodní živočichové umístěni v patřičně odpovídajících nádržích naplněných vodou, pod vzduchovou atmosférou nebo pod ochrannou atmosférou v uzavřených přepravních plastových obalech naplněných vodou, pod vzduchovou (živočichové dýchající atmosférický vzduch), či kyslíkovou atmosférou a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je akvarijní ryba, nebo vodní živočich v případě prodeje předáván novému chovateli, nebo dochází ke směně mezi chovateli.
(2) Ryby a vodní živočichové nejsou nuceni k žádné aktivitě a ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení akvarijních ryb, nebo vodních živočichů zájemci) s akvarijními rybami, nebo vodními živočichy, manipuluje jejich chovatel nebo osoba za tyto živočichy zodpovědná pomocí patřičných a odpovídajících pomůcek (čl. 5 odst. 3). Každá tato oprávněná osoba je povinna zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami.
(3) Krmení ryb a vodních živočichů se na akvaristických prodejních akcích neprovádí.

Čl. 5
Zařízení, vybavení a pomůcky potřebné pro manipulaci se zvířaty


(1) Při setkání akvaristů chovatelů si účastníci veřejného vystoupení akvária či obaly, kde jsou akvarijní ryby a vodní živočichové umístěni, zajišťují sami. Zároveň sami dbají na to, aby tyto prostředky vyhovovaly potřebám těchto akvarijních ryb a vodních živočichů. Akvária musí být vybavena takovou technikou, která bude odpovídajícím způsobem zajišťovat potřebné životní podmínky akvarijních ryb a vodních živočichů na celou dobu veřejného vystoupení. Akvária jsou umístěna na stolech, nebo vhodných podstavcích. Nadměrně velké akvarijní ryby či jedinci, u kterých není možno vyloučit agresivnější typ jednání jsou chovatelem v průběhu setkání akvaristů uchováváni v pevně uzavíratelných plastových nádobách odpovídající velikosti jednotlivým živočichům.

(2) Akvarijní ryby a vodní živočichové musí být v akvarijních nádržích nebo obalech s ochrannou atmosférou umístěni tak, aby
(a) si vzájemně nemohli způsobit poranění (odpovídající separace agresivních druhů),
(b) nebyli nepřiměřeně stresováni,
(c) měli optimální podmínky (teplota vody, množství kyslíku ve vodě, potřebné úkryty)
(d) měli optimální podmínky pro jednotlivé řády (teplota vody, množství kyslíku, eventuálně vzduchu ve vodě, nebo vhodné složení atmosféry v akváriu),
(e) byli spolehlivě zajištěni proti úniku.

(3) K manipulaci s akvarijními rybami se používají odpovídající prostředky. Jedná se především o akvaristické síťky či lapací skleněné nebo plastové zvony odpovídajících velikostí. U velkých ryb a vodních živočichů je možná také manipulace holýma rukama, případně rukama v rukavicích.

(4) Pro eventuelní vystavování mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.(5) V akváriu
- o rozměrech 15 x 20 x 25 cm smí být umístěno maximálně 50 kusů ryb nebo vodních živočichů o maximální velikosti do 3 cm – obsahově toto odpovídá cca 150 ml na jednu akvarijní rybu nebo na jednoho vodního živočicha do 3 cm
- o rozměrech 15 x 20 x 25 cm smí být umístěno maximálně 25 kusů ryb nebo vodních živočichů o maximální velikosti do 6 cm – obsahově toto odpovídá cca 300 ml na jednu akvarijní rybu nebo na jednoho vodního živočicha do 6 cm
- o rozměrech 15 x 20 x 25 cm smí být umístěno maximálně 10 kusů ryb nebo vodních živočichů o maximální velikosti do 10 cm – obsahově toto odpovídá cca 750 ml na jednu akvarijní rybu nebo na jednoho vodního živočicha do 10 cm

Čl. 6
Prostory pro setkání akvaristů chovatelů


(1) Akvaristické veřejné vystoupení probíhají vždy v uzavřených místnostech se zajištěnou stálou teplotou.
(2) Pořadatel v místě setkání akvaristů chovatelů zajistí před zahájením a v průběhu veřejného vystoupení vhodné, dostatečně temperované prostory k vykládce boxů, sáčků a přepravek s rybami a vodními živočichy
(3) Vodu do akvárií dodává chovatel v rámci jejího běžného složení, na které jsou ryby a ostatní vodní živočichové zvyklí. Ve výjimečných případech je možné použít v nádržích i vodu z veřejného vodovodního zdroje odpovídající běžným hygienickým normám. Jedná se vždy o vodu temperovanou na teplotu optimální pro konkrétní druhy či skupiny akvarijních ryb a dalších vodních živočichů, a dostatečně odstátou.
(4) Účastník veřejného vystoupení, který nabízí akvarijní ryby a vodní živočichy v místě před zahájením a v průběhu akvaristického veřejného vystoupení zajistí:
a) aby teplota v akváriích vyhovovala pro daný druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha,
b) aby prostor akvárií a jejich vybavení minimalizoval riziko poranění vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů, např. řádným zakrytím topných tělísek nebo upevněním dekorací.

Čl. 7
Přeprava zvířat na místo veřejného vystoupení


(1) Přeprava akvarijních ryb a vodních živočichů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

(2) Za přepravu vlastních akvarijních ryb a vodních živočichů na setkání akvaristů chovatelů odpovídá každý chovatel – akvarista osobně. Během celé doby přepravy, vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. Během přemísťování akvarijních ryb a vodních živočichů z přepravních boxů – kontejnerů nebo sáčků do akvárií s nimi musí být zacházeno šetrně. Je třeba ponořit přepravní sáček do akvária tak, aby se nejprve vyrovnaly teploty vody, poté sáček otevřít, aby došlo k postupnému míšení vody, a ryby nebo vodní živočichové měli možnost adaptace.

(3) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:
(a) aby během přepravy nedošlo k přehřátí ani podchlazení vody v přepravních kontejnerech nebo přepravních sáčcích a tím i přepravovaných akvarijních ryb nebo vodních živočichů. Přepravní boxy – kontejnery mají stěny z izolačních materiálů (zejména se jedná o polystyrenové boxy).
(b) pro přepravu malých a středně velkých akvarijních ryb a vodních živočichů v boxech se používají tlakové sáčky z PE folie se zaoblenými rohy, které jsou speciálně pro účely přepravování akvarijních ryb a vodních živočichů vyráběny. V sáčku převažuje vzduch, nebo kyslík nad vodou
(c) přeprava větších akvarijních ryb a vodních živočichů se uskutečňuje zpravidla v plastových nádobách s možností pevného uzavření, ve kterých tito živočichové tráví celou dobu veřejného vystoupení, aniž by s těmito byly nutné další zbytečné a stresující manipulace, minimalizovala se možnost jejich poranění a bylo je možné pravidelně kontrolovat.
(d) povoleny jsou také speciální sáčky ze semipermeabilní membrány („Breathing Bag“), které neobsahují žádnou vzduchovou vrstvu

Čl. 8
Způsob zajištění první pomoci a veterinární péče


Pořadatel zabezpečí na akvaristickém veřejném vystoupení veterinární péči o akvarijní ryby a vodní živočichy a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude v dosahu po celou dobu konání akvaristické akce na telefonu.

Čl. 9
Způsob poučení osob o ochraně zvířat


Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem - ústně před zahájením veřejného vystoupení.

Čl. 10
Důvody k zastavení veřejného vystoupení


Pořadatel je oprávněn a povinen
(1) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu
(2) zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek
(3) vyloučit akvarijní ryby nebo vodní živočichy z veřejného vystoupení v případě, že by se u nich projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k jejich utrpení.
(4) stanovit, aby akvarijní ryby nebo vodní živočichové, kteří svým chováním ohrožují ostatní druhy, byli umístněni odděleně,

(5) vyloučit nevhodně se chovající osobu z řad chovatelů – akvaristů nebo návštěvníků.


Čl. 11
Platnost a účinnost Řádu


Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ministerstvem zemědělství.
Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.

Úvalský spolek akvaristů (c) 2010

* * * * * * * * * * * * *
d ochrany zvířat Ú.s.a. 01.jpg
d ochrany zvířat Ú.s.a. 01.jpg (71.09 KB) Zobrazeno 1957 krát

d ochrany zvířat Ú.s.a. 02.jpg
d ochrany zvířat Ú.s.a. 02.jpg (53.97 KB) Zobrazeno 1959 krát
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 570
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Zpět na Ú.s.a. - informace o spolku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron